Vision, filosofi, värderingar

Vision

Binder är den världsledande tillverkaren av cirkulära kontaktdon.

Vår lösnings- och tillämpningsorienterade profil skiljer oss från konkurrenterna och bidrar till olika branchers utveckling. Binder vill både stötta och utmana sina anställda och sätter standarden när det gäller utveckling av personal. Varsam resursanvändning är ledstjärnan i allt vi gör.
Vår vidareutveckling bygger på internationalisering.


Filosofi

Det räcker inte att göra sitt bästa. Man måste veta vad man ska göra och sedan göra sitt bästa. (W. Edwards Deming)

 

Binders filosofi bygger på följande principer:

 • Vi vill utvecklas kontinuerligt för att tillgodose marknadens och kundernas krav.
 • Vi sätter upp mätbara, realistiska mål åt oss själva och odlar traditionella värden. Vår tydliga vision vägleder oss. Vi fokuserar alltid på vår vision.
 • Vi är ett ägarlett företag. Vår solida och genomtänkta företagspolicy säkerställer hållbarheten i vår verksamhet.
 • Vår ledningskultur bygger på gemensamt utvecklade och fastställda mål.
 • Vi strävar ständigt mot dessa mål.
 • Öppen och ärlig kommunikation är ledstjärnan i vårt dagliga arbeite.

Värderingar

 • Öppen/ärlig   
      Vi lyssnar på varandra.
      Frågeställningar hanteras på ett tydligt och objektivt sätt.    
 • Direkt  
      Vi reagerar snabbt på avvikelser.  
      Vi reder ut saker endast med berörda parter.
      Vi diskuterar meningsskiljaktigheter ansikte mot ansikte.
      Vi håller möten över avdelningsgränserna.    
 • Lösningsorienterad  
      Vi formulerar problemet tydligt.
      Vi definierar målet på ett tydligt och begripligt sätt.
      Vi söker alternativa lösningar
      Vi definierar ansvarsområden.    
 • Sammanhållning  
      Vi visar utåt att vi står bakom gemensamt tagna beslut.
      Vi stöttar varandra.    
 • Respektfull  
      Vi uppträder respektfullt mot varandra.  
      Vi accepterar varandras olikheter.
      Kommunikation på lika villkor.